Eus Roovers - Niet zo beroemde schrijver
Eus Roovers

Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van Eus Roovers, gevestigd te Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 102 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20153130.

Eus Roovers doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met de persoonsgegevens. Eus Roovers houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

Eus Roovers verwerkt persoonsgegevens van u omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Zo verwerken wij o.a.: uw naam-, adres-  en woonplaatsgegevens, uw e-mailadres en telefoonnummer.

Deze gegevens hebben wij nodig om bijvoorbeeld contact met u op te kunnen nemen of om een betaling te kunnen afhandelen. Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen.

Het bewaren van uw gegevens doen wij niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

U heeft het recht om in te zien hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en het recht op het corrigeren of verwijderen van uw persoonlijke gegevens.

Eus Roovers verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een z.g. verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eus Roovers blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van Eus Roovers plaatsvinden.

Medewerkers van Eus Roovers hebben als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Een ieder van de medewerkers heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke, vooraf verleende, toestemming. U kunt de toestemming voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens ook altijd intrekken.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via eus@eusroovers.nl.